Sektory GICS

Inwestowanie w sektory GICS. Jak są definiowane? Dlaczego mają one znaczenie i jak w nie zainwestować? Ta strona odpowiada na te i inne pytania.

Globalny standard klasyfikacji branżowej

GICS to ujednolicone ramy, które można zastosować do każdej firmy, a tym samym instrumentu inwestycyjnego, w celu określenia, do jakiego sektora i branży należy:

GICS - każdy sektor wymieniony

Inwestorzy nie muszą stosować GIC, ponieważ każda spółka notowana na giełdzie otrzymała już klasyfikację, aby zapewnić spójność i łatwość użycia. Podczas pracy z akcji lub ETF, strona oficjalnej organizacji lub brokera będzie zawierać tę klasyfikację.

Jeśli chcesz pracować, wybierając najpierw branżę i sektor, możesz przejść do oficjalnej strony internetowej już teraz i to zrobić. Następnie po prostu wyszukaj swojego brokera lub tę stronę na instrumentach z tego segmentu.


Sektory GICS, grupy branżowe i branże

Oficjalna struktura GICS znajduje się poniżej. Na stronie internetowej musisz znać pierwszy sektor, aby określić jego rodzaj branży, aby skończyć w branży.

W poniższej tabeli, jeśli wiesz, że szukasz hoteli, możesz użyć control + F na tej stronie, aby znaleźć hotele, które należą do segmentów usług konsumenckich i uznaniowych konsumentów.

SektorTyp branżyPrzemysłu
ENERGIAEnergiiSPRZĘT I USŁUGI ENERGETYCZNE
ENERGIAEnergiiROPA NAFTOWA, GAZ I PALIWA EKSPLOATACYJNE
MATERIAŁÓWMateriałówCHEMIKALIA
MATERIAŁÓWMateriałówMATERIAŁY BUDOWLANE
MATERIAŁÓWMateriałówPOJEMNIKI I OPAKOWANIA
MATERIAŁÓWMateriałówMETALE I GÓRNICTWO
MATERIAŁÓWMateriałówPAPIER I PRODUKTY LEŚNE
INDUSTRIALSDobra kapitałowePRZEMYSŁ LOTNICZY I OBRONNY
INDUSTRIALSDobra kapitałowePRODUKTY BUDOWLANE
INDUSTRIALSDobra kapitałoweBUDOWNICTWO I INŻYNIERIA
INDUSTRIALSDobra kapitałoweSPRZĘT ELEKTRYCZNY
INDUSTRIALSDobra kapitałoweKONGLOMERATY PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIALSDobra kapitałoweMASZYNA
INDUSTRIALSDobra kapitałoweFIRMY HANDLOWE I DYSTRYBUTORZY
INDUSTRIALSUsługi komercyjne i profesjonalneUSŁUGI I DOSTAWY KOMERCYJNE
INDUSTRIALSUsługi komercyjne i profesjonalnePROFESJONALNE USŁUGI
INDUSTRIALSTransportuFRACHT LOTNICZY I LOGISTYKA
INDUSTRIALSTransportuLINIE LOTNICZE
INDUSTRIALSTransportuMORSKI
INDUSTRIALSTransportuTRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY
INDUSTRIALSTransportuINFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWSamochody i komponentyKOMPONENTY SAMOCHODOWE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWSamochody i komponentySAMOCHODÓW
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWDobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzieżARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWDobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzieżPRODUKTY REKREACYJNE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWDobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzieżTEKSTYLIA, ODZIEŻ I TOWARY LUKSUSOWE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWUsługi konsumenckieHOTELE, RESTAURACJE I WYPOCZYNEK
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWUsługi konsumenckieZRÓŻNICOWANE USŁUGI KONSUMENCKIE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoDYSTRYBUTORÓW
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoINTERNET I MARKETING BEZPOŚREDNI HANDEL DETALICZNY
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoWIELOLINIOWY HANDEL DETALICZNY
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoHANDEL DETALICZNY SPECJALISTYCZNY
ZSZYWKI KONSUMENCKIESprzedaż detaliczna żywności i artykułów pierwszej potrzebySPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POTRZEBY
ZSZYWKI KONSUMENCKIEŻywność, napoje i tytońNAPOJE
ZSZYWKI KONSUMENCKIEŻywność, napoje i tytońPRODUKTY SPOŻYWCZE
ZSZYWKI KONSUMENCKIEŻywność, napoje i tytońTYTOŃ
ZSZYWKI KONSUMENCKIEArtykuły gospodarstwa domowego i osobisteARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ZSZYWKI KONSUMENCKIEArtykuły gospodarstwa domowego i osobistePRODUKTY OSOBISTE
OPIEKA ZDROWOTNASprzęt i usługi opieki zdrowotnejSPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE
OPIEKA ZDROWOTNASprzęt i usługi opieki zdrowotnejDOSTAWCY I USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPIEKA ZDROWOTNASprzęt i usługi opieki zdrowotnejTECHNOLOGIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPIEKA ZDROWOTNAFarmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodniczeBIOTECHNOLOGIA
OPIEKA ZDROWOTNAFarmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodniczeFARMACEUTYKI
OPIEKA ZDROWOTNAFarmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodniczeNARZĘDZIA I USŁUGI W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH
FINANSEBankiBANKI
FINANSEBankiOSZCZĘDNOŚCI I FINANSOWANIE HIPOTECZNE
FINANSEZdywersyfikowane finanseZDYWERSYFIKOWANE USŁUGI FINANSOWE
FINANSEZdywersyfikowane finanseFINANSE KONSUMENCKIE
FINANSEZdywersyfikowane finanseRYNKI KAPITAŁOWE
FINANSEZdywersyfikowane finanseHIPOTECZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI (REITS)
FINANSEUbezpieczeniaUBEZPIECZENIE
TECHNOLOGIA INFORMACYJNAOprogramowanie i usługiUSŁUGI IT
TECHNOLOGIA INFORMACYJNAOprogramowanie i usługiOprogramowania
TECHNOLOGIA INFORMACYJNATechnologia, sprzęt i sprzętSPRZĘT KOMUNIKACYJNY
TECHNOLOGIA INFORMACYJNATechnologia, sprzęt i sprzętSPRZĘT TECHNOLOGICZNY, PAMIĘĆ MASOWA I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
TECHNOLOGIA INFORMACYJNATechnologia, sprzęt i sprzętSPRZĘT ELEKTRONICZNY, INSTRUMENTY I KOMPONENTY
TECHNOLOGIA INFORMACYJNAPółprzewodniki, sprzęt półprzewodnikowyPÓŁPRZEWODNIKI I SPRZĘT PÓŁPRZEWODNIKOWY
USŁUGI KOMUNIKACYJNEUsługi komunikacyjneZRÓŻNICOWANE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
USŁUGI KOMUNIKACYJNEUsługi komunikacyjneUSŁUGI TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ
USŁUGI KOMUNIKACYJNEMedia i rozrywkaMEDIA
USŁUGI KOMUNIKACYJNEMedia i rozrywkaROZRYWKA
USŁUGI KOMUNIKACYJNEMedia i rozrywkaINTERAKTYWNE MEDIA I USŁUGI
NARZĘDZIANarzędziaZAKŁADY ENERGETYCZNE
NARZĘDZIANarzędziaPRZEDSIĘBIORSTWA GAZOWE
NARZĘDZIANarzędziaMULTI-UTILITIES
NARZĘDZIANarzędziaPRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE
NARZĘDZIANarzędziaNIEZALEŻNI PRODUCENCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NIERUCHOMOŚĆNieruchomościFUNDUSZE INWESTYCYJNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KAPITAŁOWYCH (REITS)
NIERUCHOMOŚĆNieruchomościZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZWÓJ

Definicje sektorów GICS

Każdy sektor ma jasną lub pół-jasną definicję, aby zapewnić, że firma należy do co najmniej jednej z 11 kategorii i podtypów. Poniżej znajduje się oficjalny opis każdego sektora:

 1. Sektor energetyczny: Firmy zajmujące się poszukiwaniem i produkcją, rafinacją i marketingiem oraz magazynowaniem i transportem ropy naftowej i gazu oraz węgla i paliw zużywalnych. Obejmuje również firmy, które oferują sprzęt i usługi naftowe i gazowe.
 2. Sektor materiałów: Firmy produkujące chemikalia, materiały budowlane, szkło, papier, produkty leśne i powiązane produkty opakowaniowe oraz firmy metalowe, mineralne i wydobywcze, w tym producenci stali.
 3. Sektor przemysłowy: Obejmuje producentów i dystrybutorów dóbr kapitałowych, takich jak lotnictwo i obrona, produkty budowlane, sprzęt elektryczny i maszyny oraz firmy oferujące usługi budowlane i inżynieryjne. Obejmuje również dostawców usług komercyjnych i profesjonalnych, w tym usług poligraficznych, środowiskowych i infrastrukturalnych, usług biurowych i materiałów eksploatacyjnych, usług bezpieczeństwa i alarmów, usług w zakresie zasobów ludzkich i zatrudnienia, usług badawczych i konsultingowych. Obejmuje również firmy świadczące usługi transportowe.
 4. Sektor dyskrecjonalny konsumentów: Sektor ten obejmuje te przedsiębiorstwa, które są najbardziej wrażliwe na cykle gospodarcze. Segment produkcyjny obejmuje motoryzację, dobra trwałe do użytku domowego, sprzęt rekreacyjny oraz tekstylia i odzież. Segment usług obejmuje hotele, restauracje i inne obiekty rekreacyjne, produkcję i usługi medialne oraz sprzedaż detaliczną i usługi konsumenckie.
 5. Sektor artykułów konsumpcyjnych: Sektor ten obejmuje firmy, których działalność jest mniej wrażliwa na cykle gospodarcze. Obejmuje producentów i dystrybutorów żywności, napojów i tytoniu oraz producentów nietrwałych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów osobistych. Obejmuje również firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną żywności i leków, a także hipermarkety i super centra konsumenckie.
 6. Sektor opieki zdrowotnej: Obejmuje dostawców i usługi opieki zdrowotnej, firmy produkujące i dystrybuujące sprzęt i materiały medyczne oraz firmy zajmujące się technologiami opieki zdrowotnej. Obejmuje również firmy zajmujące się badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych.
 7. Sektor finansowy: Firmy zajmujące się bankowością, oszczędnościami i finansowaniem hipotecznym, finansami specjalistycznymi, finansami konsumenckimi, bankami zarządzania aktywami i powiernictwa, bankowością inwestycyjną oraz bankowością maklerską i ubezpieczeniową. Obejmuje również financial exchanges & data i mortgage REIT.
 8. Sektor technologii informatycznych: Obejmuje firmy oferujące oprogramowanie i usługi informatyczne, producentów i dystrybutorów sprzętu i sprzętu technologicznego, takiego jak sprzęt komunikacyjny, telefony komórkowe, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt elektroniczny i powiązane instrumenty oraz półprzewodniki.
 9. Sektor usług komunikacyjnych: Obejmuje firmy, które ułatwiają komunikację i oferują powiązane treści i informacje za pośrednictwem różnych mediów. Obejmuje firmy telekomunikacyjne oraz medialne i rozrywkowe, w tym producentów interaktywnych produktów do gier oraz firmy zajmujące się tworzeniem lub dystrybucją treści i informacji za pośrednictwem zastrzeżonych platform.
 10. Sektor użyteczności publicznej: Obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, takie jak przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe i wodociągowe. Obejmuje również niezależnych producentów energii i handlowców energii oraz firmy, które zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
 11. Sektor nieruchomości: Obejmuje firmy zajmujące się rozwojem i eksploatacją nieruchomości. Obejmuje również firmy oferujące usługi związane z nieruchomościami oraz Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).

GICS w praktyce

W rzeczywistości, kiedy zaczynasz inwestować, GIC jest odniesieniem, którego nie będziesz musiał zbyt cenić. W rzeczywistości większość brokerów i witryn oferuje 11 sektorów jako udział w całkowitym instrumencie do celów dywersyfikacji. Ale typ branży i przemysł nie są zbyt często używane i / lub podkreślane.

Wynika to z faktu, że większość inwestorów wybiera te same instrumenty pod koniec dnia. Bardzo powszechne jest posiadanie amerykańskiego / światowego funduszu ETF i dywidendy lub akcji wzrostowych.

Kiedy rozważasz bardziej odpowiedzialne inwestowanie i / lub na przykład fundusze ETF na czystą energię, dopiero wtedy podsegmenty stają się bardzo ważne dla twoich decyzji inwestycyjnych.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar