Sektory GICS

Inwestowanie w sektory GICS. Jak są definiowane? Dlaczego mają one znaczenie i jak w nie zainwestować? Ta strona odpowiada na te i inne pytania.

Globalny standard klasyfikacji branżowej

GICS to ujednolicone ramy, które można zastosować do każdej firmy, a tym samym instrumentu inwestycyjnego, w celu określenia, do jakiego sektora i branży należy:

GICS - każdy sektor wymieniony

Inwestorzy nie muszą stosować GIC, ponieważ każda spółka notowana na giełdzie otrzymała już klasyfikację, aby zapewnić spójność i łatwość użycia. Podczas pracy z akcji lub ETF, strona oficjalnej organizacji lub brokera będzie zawierać tę klasyfikację.

Jeśli chcesz pracować, wybierając najpierw branżę i sektor, możesz przejść do oficjalnej strony internetowej już teraz i to zrobić. Następnie po prostu wyszukaj swojego brokera lub tę stronę na instrumentach z tego segmentu.


Sektory GICS, grupy branżowe i branże

Oficjalna struktura GICS znajduje się poniżej. Na stronie internetowej musisz znać pierwszy sektor, aby określić jego rodzaj branży, aby skończyć w branży.

W poniższej tabeli, jeśli wiesz, że szukasz hoteli, możesz użyć control + F na tej stronie, aby znaleźć hotele, które należą do segmentów usług konsumenckich i uznaniowych konsumentów.

SektorTyp branżyPrzemysłu
ENERGIAEnergiiSPRZĘT I USŁUGI ENERGETYCZNE
ENERGIAEnergiiROPA NAFTOWA, GAZ I PALIWA EKSPLOATACYJNE
MATERIAŁÓWMateriałówCHEMIKALIA
MATERIAŁÓWMateriałówMATERIAŁY BUDOWLANE
MATERIAŁÓWMateriałówPOJEMNIKI I OPAKOWANIA
MATERIAŁÓWMateriałówMETALE I GÓRNICTWO
MATERIAŁÓWMateriałówPAPIER I PRODUKTY LEŚNE
INDUSTRIALSDobra kapitałowePRZEMYSŁ LOTNICZY I OBRONNY
INDUSTRIALSDobra kapitałowePRODUKTY BUDOWLANE
INDUSTRIALSDobra kapitałoweBUDOWNICTWO I INŻYNIERIA
INDUSTRIALSDobra kapitałoweSPRZĘT ELEKTRYCZNY
INDUSTRIALSDobra kapitałoweKONGLOMERATY PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIALSDobra kapitałoweMASZYNA
INDUSTRIALSDobra kapitałoweFIRMY HANDLOWE I DYSTRYBUTORZY
INDUSTRIALSUsługi komercyjne i profesjonalneUSŁUGI I DOSTAWY KOMERCYJNE
INDUSTRIALSUsługi komercyjne i profesjonalnePROFESJONALNE USŁUGI
INDUSTRIALSTransportuFRACHT LOTNICZY I LOGISTYKA
INDUSTRIALSTransportuLINIE LOTNICZE
INDUSTRIALSTransportuMORSKI
INDUSTRIALSTransportuTRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY
INDUSTRIALSTransportuINFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWSamochody i komponentyKOMPONENTY SAMOCHODOWE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWSamochody i komponentySAMOCHODÓW
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWDobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzieżARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWDobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzieżPRODUKTY REKREACYJNE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWDobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzieżTEKSTYLIA, ODZIEŻ I TOWARY LUKSUSOWE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWUsługi konsumenckieHOTELE, RESTAURACJE I WYPOCZYNEK
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWUsługi konsumenckieZRÓŻNICOWANE USŁUGI KONSUMENCKIE
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoDYSTRYBUTORÓW
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoINTERNET I MARKETING BEZPOŚREDNI HANDEL DETALICZNY
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoWIELOLINIOWY HANDEL DETALICZNY
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓWHandlu detalicznegoHANDEL DETALICZNY SPECJALISTYCZNY
ZSZYWKI KONSUMENCKIESprzedaż detaliczna żywności i artykułów pierwszej potrzebySPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POTRZEBY
ZSZYWKI KONSUMENCKIEŻywność, napoje i tytońNAPOJE
ZSZYWKI KONSUMENCKIEŻywność, napoje i tytońPRODUKTY SPOŻYWCZE
ZSZYWKI KONSUMENCKIEŻywność, napoje i tytońTYTOŃ
ZSZYWKI KONSUMENCKIEArtykuły gospodarstwa domowego i osobisteARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ZSZYWKI KONSUMENCKIEArtykuły gospodarstwa domowego i osobistePRODUKTY OSOBISTE
OPIEKA ZDROWOTNASprzęt i usługi opieki zdrowotnejSPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE
OPIEKA ZDROWOTNASprzęt i usługi opieki zdrowotnejDOSTAWCY I USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPIEKA ZDROWOTNASprzęt i usługi opieki zdrowotnejTECHNOLOGIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPIEKA ZDROWOTNAFarmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodniczeBIOTECHNOLOGIA
OPIEKA ZDROWOTNAFarmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodniczeFARMACEUTYKI
OPIEKA ZDROWOTNAFarmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodniczeNARZĘDZIA I USŁUGI W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH
FINANSEBankiBANKI
FINANSEBankiOSZCZĘDNOŚCI I FINANSOWANIE HIPOTECZNE
FINANSEZdywersyfikowane finanseZDYWERSYFIKOWANE USŁUGI FINANSOWE
FINANSEZdywersyfikowane finanseFINANSE KONSUMENCKIE
FINANSEZdywersyfikowane finanseRYNKI KAPITAŁOWE
FINANSEZdywersyfikowane finanseHIPOTECZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI (REITS)
FINANSEUbezpieczeniaUBEZPIECZENIE
TECHNOLOGIA INFORMACYJNAOprogramowanie i usługiUSŁUGI IT
TECHNOLOGIA INFORMACYJNAOprogramowanie i usługiOprogramowania
TECHNOLOGIA INFORMACYJNATechnologia, sprzęt i sprzętSPRZĘT KOMUNIKACYJNY
TECHNOLOGIA INFORMACYJNATechnologia, sprzęt i sprzętSPRZĘT TECHNOLOGICZNY, PAMIĘĆ MASOWA I URZĄDZENIA PERYFERYJNE
TECHNOLOGIA INFORMACYJNATechnologia, sprzęt i sprzętSPRZĘT ELEKTRONICZNY, INSTRUMENTY I KOMPONENTY
TECHNOLOGIA INFORMACYJNAPółprzewodniki, sprzęt półprzewodnikowyPÓŁPRZEWODNIKI I SPRZĘT PÓŁPRZEWODNIKOWY
USŁUGI KOMUNIKACYJNEUsługi komunikacyjneZRÓŻNICOWANE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
USŁUGI KOMUNIKACYJNEUsługi komunikacyjneUSŁUGI TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ
USŁUGI KOMUNIKACYJNEMedia i rozrywkaMEDIA
USŁUGI KOMUNIKACYJNEMedia i rozrywkaROZRYWKA
USŁUGI KOMUNIKACYJNEMedia i rozrywkaINTERAKTYWNE MEDIA I USŁUGI
NARZĘDZIANarzędziaZAKŁADY ENERGETYCZNE
NARZĘDZIANarzędziaPRZEDSIĘBIORSTWA GAZOWE
NARZĘDZIANarzędziaMULTI-UTILITIES
NARZĘDZIANarzędziaPRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE
NARZĘDZIANarzędziaNIEZALEŻNI PRODUCENCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NIERUCHOMOŚĆNieruchomościFUNDUSZE INWESTYCYJNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KAPITAŁOWYCH (REITS)
NIERUCHOMOŚĆNieruchomościZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZWÓJ

Definicje sektorów GICS

Każdy sektor ma jasną lub pół-jasną definicję, aby zapewnić, że firma należy do co najmniej jednej z 11 kategorii i podtypów. Poniżej znajduje się oficjalny opis każdego sektora:

 1. Sektor energetyczny: Firmy zajmujące się poszukiwaniem i produkcją, rafinacją i marketingiem oraz magazynowaniem i transportem ropy naftowej i gazu oraz węgla i paliw zużywalnych. Obejmuje również firmy, które oferują sprzęt i usługi naftowe i gazowe.
 2. Sektor materiałów: Firmy produkujące chemikalia, materiały budowlane, szkło, papier, produkty leśne i powiązane produkty opakowaniowe oraz firmy metalowe, mineralne i wydobywcze, w tym producenci stali.
 3. Sektor przemysłowy: Obejmuje producentów i dystrybutorów dóbr kapitałowych, takich jak lotnictwo i obrona, produkty budowlane, sprzęt elektryczny i maszyny oraz firmy oferujące usługi budowlane i inżynieryjne. Obejmuje również dostawców usług komercyjnych i profesjonalnych, w tym usług poligraficznych, środowiskowych i infrastrukturalnych, usług biurowych i materiałów eksploatacyjnych, usług bezpieczeństwa i alarmów, usług w zakresie zasobów ludzkich i zatrudnienia, usług badawczych i konsultingowych. Obejmuje również firmy świadczące usługi transportowe.
 4. Sektor dyskrecjonalny konsumentów: Sektor ten obejmuje te przedsiębiorstwa, które są najbardziej wrażliwe na cykle gospodarcze. Segment produkcyjny obejmuje motoryzację, dobra trwałe do użytku domowego, sprzęt rekreacyjny oraz tekstylia i odzież. Segment usług obejmuje hotele, restauracje i inne obiekty rekreacyjne, produkcję i usługi medialne oraz sprzedaż detaliczną i usługi konsumenckie.
 5. Sektor artykułów konsumpcyjnych: Sektor ten obejmuje firmy, których działalność jest mniej wrażliwa na cykle gospodarcze. Obejmuje producentów i dystrybutorów żywności, napojów i tytoniu oraz producentów nietrwałych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów osobistych. Obejmuje również firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną żywności i leków, a także hipermarkety i super centra konsumenckie.
 6. Sektor opieki zdrowotnej: Obejmuje dostawców i usługi opieki zdrowotnej, firmy produkujące i dystrybuujące sprzęt i materiały medyczne oraz firmy zajmujące się technologiami opieki zdrowotnej. Obejmuje również firmy zajmujące się badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych.
 7. Sektor finansowy: Firmy zajmujące się bankowością, oszczędnościami i finansowaniem hipotecznym, finansami specjalistycznymi, finansami konsumenckimi, bankami zarządzania aktywami i powiernictwa, bankowością inwestycyjną oraz bankowością maklerską i ubezpieczeniową. Obejmuje również financial exchanges & data i mortgage REIT.
 8. Sektor technologii informatycznych: Obejmuje firmy oferujące oprogramowanie i usługi informatyczne, producentów i dystrybutorów sprzętu i sprzętu technologicznego, takiego jak sprzęt komunikacyjny, telefony komórkowe, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt elektroniczny i powiązane instrumenty oraz półprzewodniki.
 9. Sektor usług komunikacyjnych: Obejmuje firmy, które ułatwiają komunikację i oferują powiązane treści i informacje za pośrednictwem różnych mediów. Obejmuje firmy telekomunikacyjne oraz medialne i rozrywkowe, w tym producentów interaktywnych produktów do gier oraz firmy zajmujące się tworzeniem lub dystrybucją treści i informacji za pośrednictwem zastrzeżonych platform.
 10. Sektor użyteczności publicznej: Obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, takie jak przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe i wodociągowe. Obejmuje również niezależnych producentów energii i handlowców energii oraz firmy, które zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
 11. Sektor nieruchomości: Obejmuje firmy zajmujące się rozwojem i eksploatacją nieruchomości. Obejmuje również firmy oferujące usługi związane z nieruchomościami oraz Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).

GICS w praktyce

W rzeczywistości, kiedy zaczynasz inwestować, GIC jest odniesieniem, którego nie będziesz musiał zbyt cenić. W rzeczywistości większość brokerów i witryn oferuje 11 sektorów jako udział w całkowitym instrumencie do celów dywersyfikacji. Ale typ branży i przemysł nie są zbyt często używane i / lub podkreślane.

Wynika to z faktu, że większość inwestorów wybiera te same instrumenty pod koniec dnia. Bardzo powszechne jest posiadanie amerykańskiego / światowego funduszu ETF i dywidendy lub akcji wzrostowych.

Kiedy rozważasz bardziej odpowiedzialne inwestowanie i / lub na przykład fundusze ETF na czystą energię, dopiero wtedy podsegmenty stają się bardzo ważne dla twoich decyzji inwestycyjnych.