GICS-sektorer

Investeringar i GICS-sektorerna. Hur definieras de? Varför spelar dessa roll & hur investerar du i en? Den här sidan svarar på dessa frågor och mer.

Den globala branschklassificeringsstandarden

GICS är ett enhetligt ramverk som kan tillämpas på alla företag, och därmed investeringsinstrument, för att avgöra i vilken sektor & bransch det hör hemma:

GICS - varje sektor som listas

Investerare behöver inte tillämpa GIC eftersom alla börsnoterade företag redan har fått en klassificering för att säkerställa konsekvens och användarvänlighet. När du arbetar från lager eller ETF kommer sidan från den officiella organisationen eller mäklaren att lista denna klassificering.

Om du vill arbeta genom att välja en bransch och sektor först, kan du gå till den officiella webbplatsen just nu och göra det. Efteråt, sök helt enkelt din mäklare eller den här webbplatsen på instrument från det segmentet.


GICS-sektorer, industrigrupp &branscher

Den officiella GICS-strukturen finns nedan. På webbplatsen måste du känna till den första sektorn för att bestämma sin branschtyp, för att hamna i branschen.

Med tabellen nedan, om du vet att du letar efter hotell, kan du använda kontroll + F på den här sidan för att hitta hotell som hör hemma i konsumenttjänster och diskretionära konsumentsegment.

SektorBranschtypIndustrin
ENERGIEnergiENERGIUTRUSTNING & TJÄNSTER
ENERGIEnergiOLJA, GAS & FÖRBRUKNINGSVAROR
MATERIALMaterialKEMIKALIER
MATERIALMaterialBYGGMATERIAL
MATERIALMaterialBEHÅLLARE & FÖRPACKNING
MATERIALMaterialMETALLER & GRUVDRIFT
MATERIALMaterialPAPPER & SKOGSPRODUKTER
INDUSTRIALSKapitalvarorFLYG – OCH FÖRSVAR
INDUSTRIALSKapitalvarorBYGGPRODUKTER
INDUSTRIALSKapitalvarorKONSTRUKTION OCH TEKNIK
INDUSTRIALSKapitalvarorELEKTRISK UTRUSTNING
INDUSTRIALSKapitalvarorINDUSTRIKONGLOMERAT
INDUSTRIALSKapitalvarorMASKINERI
INDUSTRIALSKapitalvarorHANDELSFÖRETAG & DISTRIBUTÖRER
INDUSTRIALSKommersiella och professionella tjänsterKOMMERSIELLA TJÄNSTER & LEVERANSER
INDUSTRIALSKommersiella och professionella tjänsterPROFESSIONELLA TJÄNSTER
INDUSTRIALSTransportFLYGFRAKT OCH LOGISTIK
INDUSTRIALSTransportFLYGBOLAG
INDUSTRIALSTransportMARIN
INDUSTRIALSTransportVÄG & JÄRNVÄG
INDUSTRIALSTransportTRANSPORTINFRASTRUKTUR
DISKRETIONÄR KONSUMENTBilar och komponenterAUTOMATISKA KOMPONENTER
DISKRETIONÄR KONSUMENTBilar och komponenterBILAR
DISKRETIONÄR KONSUMENTKonsumentvaror och kläderHUSHÅLLSARTIKLAR
DISKRETIONÄR KONSUMENTKonsumentvaror och kläderFRITIDSPRODUKTER
DISKRETIONÄR KONSUMENTKonsumentvaror och kläderTEXTILIER, KLÄDER OCH LYXVAROR
DISKRETIONÄR KONSUMENTKonsumenttjänsterHOTELL, RESTAURANGER &FRITID
DISKRETIONÄR KONSUMENTKonsumenttjänsterDIVERSIFIERADE KONSUMENTTJÄNSTER
DISKRETIONÄR KONSUMENTDetaljhandelDISTRIBUTÖRER
DISKRETIONÄR KONSUMENTDetaljhandelINTERNET & DIREKTMARKNADSFÖRING DETALJHANDEL
DISKRETIONÄR KONSUMENTDetaljhandelDETALJHANDEL MED FLERA STRECK
DISKRETIONÄR KONSUMENTDetaljhandelSPECIALITET DETALJHANDEL
KONSUMENTKLAMMERDetaljhandel med livsmedel och häftklamrarDETALJHANDEL MED LIVSMEDEL OCH HÄFTKLAMRAR
KONSUMENTKLAMMERMat, dryck och tobakDRYCKER
KONSUMENTKLAMMERMat, dryck och tobakLIVSMEDELSPRODUKTER
KONSUMENTKLAMMERMat, dryck och tobakTOBAK
KONSUMENTKLAMMERHushållsprodukter och personliga produkterHUSHÅLLSPRODUKTER
KONSUMENTKLAMMERHushållsprodukter och personliga produkterPERSONLIGA PRODUKTER
HÄLSOVÅRDSjukvårdsutrustning och tjänsterSJUKVÅRDSUTRUSTNING & FÖRNÖDENHETER
HÄLSOVÅRDSjukvårdsutrustning och tjänsterVårdgivare & tjänster
HÄLSOVÅRDSjukvårdsutrustning och tjänsterHÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEKNIK
HÄLSOVÅRDLäkemedel, bioteknik & biovetenskapBIOTEKNIK
HÄLSOVÅRDLäkemedel, bioteknik & biovetenskapLÄKEMEDEL
HÄLSOVÅRDLäkemedel, bioteknik & biovetenskapLIFE SCIENCES VERKTYG &TJÄNSTER
EKONOMIBankerBANKER
EKONOMIBankerSPARSAMHET & HYPOTEKSFINANSIERING
EKONOMIDiversifierad ekonomiDIVERSIFIERADE FINANSIELLA TJÄNSTER
EKONOMIDiversifierad ekonomiKONSUMENTFINANSIERING
EKONOMIDiversifierad ekonomiKAPITALMARKNADERNA
EKONOMIDiversifierad ekonomiHYPOTEKSFONDER (REITS)
EKONOMIFörsäkringFÖRSÄKRING
INFORMATIONSTEKNIKProgramvara och tjänsterIT-TJÄNSTER
INFORMATIONSTEKNIKProgramvara och tjänsterMJUKVARA
INFORMATIONSTEKNIKTeknik, hårdvara och utrustningKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING
INFORMATIONSTEKNIKTeknik, hårdvara och utrustningTEKNIKHÅRDVARA, LAGRING OCH KRINGUTRUSTNING
INFORMATIONSTEKNIKTeknik, hårdvara och utrustningELEKTRONISK UTRUSTNING, INSTRUMENT & KOMPONENTER
INFORMATIONSTEKNIKHalvledare, halvledarutrustningHALVLEDARE & HALVLEDARUTRUSTNING
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERKommunikationstjänsterDIVERSIFIERADE TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERKommunikationstjänsterTRÅDLÖSA TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERMedia & underhållningMEDIA
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERMedia & underhållningUNDERHÅLLNING
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERMedia & underhållningINTERAKTIVA MEDIER & TJÄNSTER
SAMHÄLLSSERVICEVerktygELEKTRISKA VERKTYG
SAMHÄLLSSERVICEVerktygGASBOLAG
SAMHÄLLSSERVICEVerktygMULTIVERKTYG
SAMHÄLLSSERVICEVerktygVATTEN VERKTYG
SAMHÄLLSSERVICEVerktygOBEROENDE PRODUCENTER AV EL OCH FÖRNYBAR EL
FASTIGHETFastighetAKTIEFASTIGHETSFONDER (REITS)
FASTIGHETFastighetFASTIGHETSFÖRVALTNING OCH UTVECKLING

Definitioner av GICS-sektorn

Varje sektor har en tydlig till halvklar definition för att säkerställa att ett företag tillhör minst en av de 11 kategorierna & undertyperna. Nedan hittar du varje sektors officiella beskrivning:

 1. Energisektor: Företag som ägnar sig åt prospektering och produktion, raffinering och marknadsföring samt lagring och transport av olja & gas och kol & förbrukningsvaror. Det inkluderar också företag som erbjuder olje- och gasutrustning och tjänster.
 2. Materialsektor: Företag som tillverkar kemikalier, byggmaterial, glas, papper, skogsprodukter och relaterade förpackningsprodukter samt metaller, mineraler och gruvföretag, inklusive stålproducenter.
 3. Industrisektorn: Omfattar tillverkare och distributörer av kapitalvaror som flyg – och försvar, byggprodukter, elektrisk utrustning och maskiner samt företag som erbjuder bygg- och anläggningstjänster. Det omfattar även leverantörer av kommersiella / professionella tjänster inklusive tryck-, miljö- och anläggningstjänster, kontorstjänster & leveranser, säkerhet & larmtjänster, personal & arbetsförmedling, forskning och konsulttjänster. Det inkluderar också företag som tillhandahåller transporttjänster.
 4. Diskretionär konsumentsektor: Denna sektor omfattar de företag som tenderar att vara mest känsliga för ekonomiska cykler. Tillverkningssegmentet omfattar fordonsindustrin, hushållsartiklar, fritidsutrustning och textilier och kläder. Tjänstesegmentet omfattar hotell, restauranger och andra fritidsanläggningar, medieproduktion och medietjänster samt detaljhandel och tjänster för konsumenter.
 5. Konsumentklammersektorn: Denna sektor omfattar företag vars företag är mindre känsliga för konjunkturcykler. Det omfattar tillverkare och distributörer av livsmedel, drycker och tobak samt producenter av icke-varaktiga hushållsartiklar och personliga produkter. Det inkluderar också mat – läkemedelsförsäljningsföretag samt stormarknader och konsument supercenter.
 6. Hälso- och sjukvårdssektorn: Omfattar vårdgivare &tjänster, företag som tillverkar och distribuerar sjukvårdsutrustning &förnödenheter samt vårdteknikföretag. Det omfattar även företag som sysslar med forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel och bioteknikprodukter.
 7. Finanssektorn: Företag som sysslar med bankverksamhet, sparsamhet & bolånefinansiering, specialiserad finansiering, konsumentfinansiering, kapitalförvaltning och depåbanker, investment banking samt mäklartjänster samt försäkringar. Det inkluderar också finansiella börser & data och hypotekslån REIT.
 8. It-sektorn: Den omfattar företag som erbjuder mjukvaru- och it-tjänster, tillverkare och distributörer av teknisk hårdvara &-utrustning såsom kommunikationsutrustning, mobiltelefoner, datorer &kringutrustning, elektronisk utrustning och relaterade instrument samt halvledare.
 9. Sektorn för kommunikationstjänster: Den omfattar företag som underlättar kommunikation och erbjuder relaterat innehåll och information via olika medier. Det inkluderar telekom- och media – och underhållningsföretag inklusive producenter av interaktiva spelprodukter och företag som ägnar sig åt innehålls- och informationsskapande eller distribution via egna plattformar.
 10. Allmännyttiga företag: Innehåller allmännyttiga företag som el-, gas- och vattenbolag. Det inkluderar också oberoende kraftproducenter / energihandlare och företag som ägnar sig åt produktion och distribution av el med hjälp av förnybara källor.
 11. Fastighetssektor: Den innehåller företag som är engagerade i fastighetsutveckling och drift. Det inkluderar också företag som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster och Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).

GICS i praktiken

I verkligheten, när du börjar investera, är GICs en referens du inte behöver hålla för kärt för. Faktum är att de flesta mäklare och webbplatser erbjuder de 11 sektorerna som en andel av det totala instrumentet för diversifieringsändamål. Men branschtypen & branschen används inte så ofta och/eller lyfts fram.

Detta beror på att majoriteten av investerarna väljer samma instrument i slutet av dagen. Mycket vanligt är att hålla en US / World ETF & antingen utdelning eller tillväxtaktier.

När du anser att mer socially ansvarsfulla investeringar och/eller till exempel ETF:er för ren energi är det först då som delsegmenten blir mycket viktiga för dina investeringsbeslut.

Best copy trading broker 2023
This is default text for notification bar